การเรียนการสอนออนไลน์

อบรมเพิ่มทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
การสร้างวีดิโอการเรียนการสอนด้วยตนเอง
ทำความรู้จัก MOODLE