กระบวนการงานบัณฑิต

 แบบฟอร์มกระบวนการบัณฑิต

  แบบฟอร์มกระบวนการบัณฑิต

  แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  

  แบบฟอร์มขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก-ร่วม  

  แบบฟอร์มขอเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(ร่วม)  

  แบบฟอร์มขอรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(หลัก)  

  แบบฟอร์มคำร้องขอสอบประมวลความรู้  

  แบบฟอร์มคำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ  

  แบบฟอร์มคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์-ค้นคว้าอะสระ  

  แบบฟอร์มแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เดิม  

  แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติ/สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพินธ์  

  แบบฟอร์มแต่งตั้ง อ.บัณฑิตประจำ-พิเศษ  

  แบบเสนอชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้  

  แบบเสนอชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  

  แบบเสนอชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์-ค้นคว้าอิสระ  

  แบบเสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณา/สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์  

  แบบฟอร์มขอเสนอรายชื่อวารสารวิชาการ/การประชุมวิชาการ