ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับ Covid-19

 • แบบฟอร์มขออนุญาตฝึกงานภายนอกสถาบันภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (PDF|Word)
 • แบบฟอร์มขออนุญาตปฏิบัติงานภายนอกสถาบันภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (PDF|Word)
 • แบบฟอร์มขออนุญาตเข้ามาปฏิบัติการหรือเข้ามาทำงานวิจัยภายในสถาบัน (PDF|Word)
 • แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดสถานที่และกิจกรรมจำนวน 14 วัน เพื่อขออนุญาตเข้าสถาบัน (Excel)
 • แบบฟอร์มขออนุญาตปฏิบัติสหกิจศึกษาภายนอกสถาบันภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (word)

ข้อมูลความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ระดับคณะ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

ระยะเวลาการได้งานทำของบันฑิต ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (FTES) ระดับคณะ/ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 

“ข้อมูลตัวบ่งชี้ S.2 Student Mobility – Inbound/ Outbound, Part-time/ Full-time of international students” 

การได้งานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน (ระดับหลักสูตร) ปี 2560

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน (ระดับคณะ) ปี 2560

สรุปจำนวนผู้สำเร็จและจำนวนแบบสอบถาม ปี 59

ข้อมูลผลคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ระดับคณะ ระดับหลักสูตร ปี 59

– คณะเทคโนโลยีการเกษตร

– คณะวิทยาศาสตร์ล่าสุด

– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

– วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

– วิทยาลัยนวัตกรรมการบินผลิตขั้นสูง

– วิทยาลัยนานาชาติ

– วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

– คณะการบริหารและจัดการ

– คณะวิศวกรรมศาสตร์

– คณะศิลปะศาสตร์

– ระดับสถาบัน

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

– คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ข้อเสนอแนะคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ระดับคณะ ระดับหลักสูตร ปี 59

– คณะการบริหารและจัดการ

– คณะเทคโนโลยีการเกษตร

– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

–  คณะวิทยาศาสตร์

– คณะวิศวกรรมศาสตร์

– คณะศิลปศาสตร์

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– คณะอุตสาหกรรมเกษตร

– วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

–  วิทยาลัยนานาชาติ

– วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

– วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

แบบฟอร์มสรุปการรายงานผลองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มรับรองความถูกต้องของข้อมูลในระบบ CHE QA 3D

ประการ/กฏกระทรวง/แนวทาง/มาตรฐาน

ประกาศกระทรวง เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ 2561

แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล

มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการปฏิบัต

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ พ.ศ 2561

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร

หลักสูตร

– ขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ งบรับนักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตรกรณีมีนักศึกษาคงค้าง [รูปภาพ]
– ขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ เพื่อปิดหลักสูตรสมบูรณ์กรณีไม่มีนักศึกษาคงค้าง [รูปภาพ]
– ขั้นตอนการดำเนินงานด้านหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)[PDF]
– แบบฟอร์มหลักสูตรวิชาโท [Word]
– แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิต Graduate Academic Staff Approval Form [Word | PDF]
– แบบฟอร์ม สมอ.08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) [Word]
– แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรใหม่  [Word]
– แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรปรับปรุง (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) [Word]
– แบบฟอร์มโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา [Word]
– แบบฟอร์มโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา [Word]
– แบบเสนอหลักสูตรฝึกอบรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [Word]
– แบบฟอร์ม มคอ.3 [PDF]
– แบบฟอร์มขออนุมัติรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีอาจารย์พิเศษสอนมากกว่า 50% [Word]
– แบบฟอร์มขออนุมัติรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่มีอาจารย์พิเศษสอนมากกว่า 50% [Word]

การเสนอ หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง มคอ.2
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

มคอ.2 ปริญญาตรี (เนื้อหา)

มคอ.2 ปริญญาตรี (ปก)

มคอ.2 ปริญญาตรี (สารบัญ)

หลักสูตรระดับปริญาโท

มคอ.2 ปริญญาโท (เนื้อหา)

มคอ.2 ปริญญาโท (ปก)

มคอ.2 ปริญญาโท (สารบัญ)

หลักสูตรระดับปริญาเอก

มคอ.2 ปริญญาเอก (เนื้อหา)

มคอ.2 ปริญญาเอก (ปก)

มคอ.2 ปริญญาเอก (สารบัญ)

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ประเภทปริญญา [Degree]

 • แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน
  –  แผนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [Word]
  –  แผนการดำเนินการ [Word]
 • แบบฟอร์มการเบิกจ่าย
  –  แบบฟอร์มขออนุมัติภาพรวมหลักสูตร [Word]
  –  แบบฟอร์มใบปะหน้าส่งตั้งเบิก [Word]
  –  แบบฟอร์มใบขออนุมัติโครงการย่อย (รายเดือน) [Word]
  –  แบบฟอร์มขออนุมัติศึกษาดูงาน ไม่รวมพาหนะ [Word]
  –  แบบฟอร์มการจ้างเหมาและซื้อวัสดุ (พ.1) [Word]
  –  ใบสรุปที่ใช้กับ พ.1 ในการส่งเบิก [Word]
  –  แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน [Word]
  –  ต.ย. แบบพจ.1 [PDF]
 • แบบฟอร์มรายงานผลแต่ละไตรมาส
  –  แบบฟอร์มแบบรายงานผลการดำเนินงาน [Word]

ประเภทประกาศนียบัตร [Non Degree]

 • แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน
  – ตัวอย่างแผนการดำเนินงาน [Word]
 • แบบฟอร์มการเบิกจ่าย
  –  แบบฟอร์มใบปะหน้าส่งตั้งเบิก [Word]
  –  แบบฟอร์มใบขออนุมัติภาพรวม [Word]
  –  แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการย่อย [Word]
  –  แบบฟอร์มการจ้างเหมาและซื้อวัสดุ (พ.1) [Word]
  –  ใบสรุปที่ใช้กับ พ.1 ในการส่งเบิก [Word]
  –  แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน [Word]
  – แผนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [Word]
  – แบบฟอร์มแบบรายงานผลการดำเนินงาน [Word]

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต

– แบบเสนอหลักสูตรฝึกอบรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [Word]
– ขั้นตอนการ การขออนุมัติเปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต [รูปภาพ]
– ประกาศสถาบันฯ เรื่องแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งสามารถนับหน่วยกิตได้ [Word]

แบบฟอร์มโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

– แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามกำหนดจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ [Word]
– แบบฟอร์มอนุมัติและตั้งเบิก [Word]
– หลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ [PDF]
– เทมเพลตอัตราค่าธรรมเนียมบุคคลทั่วไป [Excel]