QA

รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA(ภาคภาษาไทย)ใช้สำหรับส่วนงานวิชาการในการคัดเลือกผู้ประเมินระดับหลักสูตร

แบบรายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
– รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร – สจล.
– รายชื่อผู้ประเมินจากมหาวิทยาลัยม.บูรพา และม.ทักษิณ
 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน ทปอ

– เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรม “การเสริมสร้างความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษา” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมแคแสด

– แบบฟอร์มการรายงานผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. ประจำปีการศึกษา 2560

– แบบสรุปการรายงานผลองค์ประกอบที่ 1 เกณฑ์ปี48

– แบบสรุปการรายงานผลองค์ประกอบที่ 1 เกณฑ์ปี58

– แบบรายงานแนวทางการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 New

– ตาราง_การปรับปรุงหลักสูตร-โดยพิจารณาคะแนนประเมินคุณภาพ-ระดับหลักสูตร

– แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559

– ตัวอย่าง Template-SAR-AUN QA แบบรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร PDF

– แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการประเมินปีการศึกษา 2558

– แบบฟอร์มการประเมินระดับหลักสูตรASSESSMENT RESULTS (PROGRAMME LEVEL)

– รายชื่อผู้เข้าอบรมผู้ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและ สามารถตรวจประเมิน Desktop ของ สจล.เฉพาะปีการศึกษา 2558 NEW

– ระเบียบสถาบันฯในการเบิกจ่ายคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

– คู่มือสำหรับหน่วยงานผู้ประเมิน ของระบบ CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน ตามคำแนะนำ ทปอ.

คู่มือ

– GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL VERSION 3.0

– GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL vERSION 4.0 

–  คู่มือ Guidelines for AUN Quality Assessment and Assessors 2012-2015

– ร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสี่

เอกสารอบรม

– KMITL-การนำเกณฑ์-EdPEx-มาพัฒนาองค์กร-part-1 PDF AUNQA ลาดกระบัง PDF

– เอกสารอบรม CUPT QA วันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตรPDF

– รายละเอียดเกณฑ์ C1-C14 และ S1-S8 ตามเล่มคู่มือ PDF

– Education Quality Assurance PDF