บัณฑิตศึกษา (โท – เอก)

บัณฑิตศึกษา (โท – เอก)

โอเคซาบะเจ็ตซูชิไฟต์ สุริยยาตร์ปาสเตอร์ดยุกเดี้ยง อริยสงฆ์ แพนงเชิญอุด้งอาข่าแจ็กเก็ต ฮัลโหลกู๋ บลอนด์กราวนด์แผดเผา ช็อปเปอร์วาซาบิเซี้ยวตี๋ไฮกุ ซูเปอร์ ไตรมาสมินท์วอฟเฟิลคำตอบ ห่วยแรลลี เมาท์ไฮเอนด์กาญจน์ ชนะเลิศพงษ์ทอล์คโฟล์ค เซ็กซี่ทอล์ค ครูเสดเคลียร์ ซื่อบื้อ ไรเฟิลแพตเทิร์นซาดิสต์

กล้บหน้าหลักสูตรทั้งหมด

 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ปริญญาโท)

  ค.อ.ม. การบริหารการศึกษา

  ค.อ.ม. สถาปัตยกรรม

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

  ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

  ค.อ.ม. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  ค.อ.ม. อิเล็กทรอนิกส์

  ค.อ.ม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  วท.ม. การศึกษาเกษตร

  วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์

  วท.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา

  วท.ม. นวัตเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)

  วท.ม. เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม (นานาชาติ)

  ค.อ.ม. นวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ (นานาชาติ)

 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ปริญญาเอก)

  ค.อ.ด. การบริหารการศึกษา

  ปร.ด. การศึกษาเกษตร

  ค.อ.ด. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  ปร.ด. การศึกษาวิทยาศาสตร์เกษตร

  ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา

  ปร.ด. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา

  ปร.ด. เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม (นานาชาติ)

  ค.อ.ด. นวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ (นานาชาติ)

  ปร.ด. นวัตเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

 วิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท)

  วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์

  วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ

  วท.ม. เคมีประยุกต์

  วท.ม. เคมีสิ่งแวดล้อม

  วท.ม. เทคโนโลยีพอลิเมอร์

  วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์

  วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์

  วท.ม. สถิติและการวิเคราะห์ธุรกิจ

  วท.ม. สถิติประยุกต์

  วท.ม. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

  วท.ม. วิทยาการประกันภัย (นานาชาติ)

 วิทยาศาสตร์ (ปริญญาเอก)

  ปร.ด. ฟิสิกส์ประยุกต์

  ปร.ด. เคมีประยุกต์

  ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ

  ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์

  ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์

 อุตสาหกรรมอาหาร (ปริญญาโท)

  วท.ม. การจัดการความปลอดภัยอาหาร

  วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร

  วท.ม. เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ

 อุตสาหกรรมอาหาร (ปริญญาเอก)

  ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ)

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาโท)

  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาเอก)

  ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ)

 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (ปริญญาโท)

  วท.ม. นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี

 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (ปริญญาเอก)

  ปร.ด. นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี

 บริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)

  บธ.ม. บริหารธุรกิจ

  บธ.ม. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

  บธ.ม. การจัดการกีฬา สื่อและบันเทิง

 บริหารธุรกิจ (ปริญญาเอก)

  ปร.ด. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

 ศิลปศาสตร์ (ปริญญาโท)

  ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ - ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

 วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา (ปริญญาโท)

  กจ.ม. การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

 วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา (ปริญญาเอก)

  ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

 วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ (ปริญญาโท)

  วศ.ม. วิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  วท.ม. พืชสวน

  บธ.ม.

  วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์

  วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล