หลักสูตรปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ดูหลักสูตรปริญญาตรีในคณะและวิทยาลัยต่างๆ ของเรา เช่น วิศวกรรมศาสตร์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, อุตสาหกรรมอาหาร, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง, บริหารธุรกิจ, วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ, ศิลปศาสตร์, แพทยศาสตร์, วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา, วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต, ทันตแพทย์ศาสตร์ รวมถึงวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

กล้บหน้าหลักสูตรทั้งหมด

 วิศวกรรมศาสตร์

  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

  วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย

  วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  วศ.บ. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน

  วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

  วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุม

  วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

  วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

  วศ.บ. วิศวกรรมเคมี

  วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร

  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา

  วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศ

  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

  วศ.บ. วิศวกรรมอัตโนมัติ

  วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554

  วศ.บ. วิศวกรรมปิโตรเคมี

  วศ.บ. วิศวกรรมขนส่งทางราง

  วศ.บ. วิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ

  วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง)

  วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)

  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง)

  วศ.บ. วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง)

  วศ.บ. วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

  วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

  วศ.บ. การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ)

  วศ.บ. วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

  วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (นานาชาติ)

  วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)

  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)

  วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)

  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ)

  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (นานาชาติ)

  วศ.บ. วิศวกรรมการเงิน (นานาชาติ)

  วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน (นานาชาติ)

 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

  ค.อ.บ. ครุศาสตร์การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน

  ค.อ.บ. ครุศาสตร์การออกแบบ

  ค.อ.บ. ครุศาสตร์วิศวกรรม

  ค.อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร

  ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม

  ทล.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

  ทล.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง)

  ทล.บ. บูรณาการนวัตกรรมเพื่อสินค้าและบริการ (ต่อเนื่อง)

 วิทยาศาสตร์

  วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

  วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์

  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

  วท.บ. สถิติประยุกต์

  วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม

  วท.บ. เคมีสิ่งแวดล้อม

  วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ

  วท.บ. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

  วท.บ. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

  วท.บ. เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

 อุตสาหกรรมอาหาร

  วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

  วท.บ. เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร

  วท.บ. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

  วท.บ. วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (นานาชาติ)

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

  วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  วท.บ. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

  วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ)

 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

  วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุนาโน

  วศ.บ. เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด (นานาชาติ)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

 บริหารธุรกิจ

  บธ.บ.

  วท.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

  บธ.บ. (นานาชาติ)

  บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (นานาชาติ)

 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

  วศ.บ. วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วท.บ. การจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ)

 ศิลปศาสตร์

  ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น

  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

  ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

  ศศ.บ. ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม

 แพทยศาสตร์

  พ.บ. (นานาชาติ)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

 วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

  กจ.ม. การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

  วศ.บ. วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

 ทันตแพทย์ศาสตร์

  ท.บ. (นานาชาติ)

 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

  วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

  วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศ

  วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน

  วท.บ. สัตวศาสตร์

  วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

  วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร

  วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

  บธ.บ.