วิชาโท

คณะอุตสาหกรรมอาหาร

หลักสูตรวิชาโทเทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ

เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ-1.jpg (1920×1080)


คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรวิชาโทนวัตกรรมการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมอนาคต

นวัตกรรมการจัดการธุรกิจอุครสาหกรรมอนาคต.jpg (3840×2160)

หลักสูตรวิชาโทการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก

การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก.jpg (8000×4500)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิชาโทวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์.jpg (1920×1080)

หลักสูตรวิชาโทยานยนต์ไฟฟ้า

วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า-1.1.jpg (8000×4500)

 หลักสูตรวิชาโทการเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม

การเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม-1.1.jpg (1920×1080)

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิชาโทเทคโนโลยีพอลิเมอร์

เทคโนโลยีพอลิเมอร์.jpg (3840×2160)

หลักสูตรวิชาโทประกันภัย

ประกันภัย.jpg (1920×1080)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิชาโทปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก

ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก-1.1.jpg (4724×2657)