ติดต่อเรา

ส่วนบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

ชั้น 8 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520


อีเมล์

academic@kmitl.ac.th


โทรศัพท์

02-329-8000, 02-329-8136


โทรสาร

02-329-8221