การประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภานใน ระดับสถาบัน

การประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภานใน ระดับสถาบัน

วันที่ 7 เมษายน 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
ครั้งที่ 3/2564 โดยมีผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อรายงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร และร่วมกันพิจารณา (ร่าง) กรอบระยะเวลาการดำเนินงานการพัฒนาคุรภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชงโค (702) อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์