การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ

ครั้งที่ 3/2564 วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี