สจล. จัดอบรม การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมปราบปรามการทุจริต

งานตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน สจล. จัดอบรมเรื่อง “การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน” เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์