การประชุมเพื่อรับฟังและซักถามนโยบายของสถาบัน ครั้งที่ 1

ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมหางนกยูง ชั้น 5 อาคาร B หอสมุดกลาง

 “ผู้นำ” ต้องสร้าง “ผู้นำ”
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง กำลังเข้าสู่กระบวนการสร้างผู้นำยุคใหม่ สร้างคุณค่าใหม่ เพื่อความอยู่รอดขององค์กร

 อธิการบดีพบปะกับหัวหน้าภาควิชาว่าการเริ่มต้นต้องเริ่มต้นจาก ระดับหัวหน้าภาควิชาที่เปรียบเสมือนผู้นำหน่วยปฏิบัติการ ผู้ดูแล
ทั้งนักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร และทรัพยากรการวิจัยสร้างนวัตกรรม ช่วยประชาชน ช่วยชาติ  อาจารย์มหาวิทยาลัยยุคนี้