บุคลากรของเรา

ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ

  โทรศัพท์ -
  อีเมล anuwat.ja@kmitl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ

  โทรศัพท์ 02-329-8136
  อีเมล aranya.wa@kmitl.ac.th

ดร.นัทธพงศ์ จึงธีรพานิช

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

  โทรศัพท์ 02-329-8136
  อีเมล natthapong.ju@kmitl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ หนูทอง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

  โทรศัพท์ 02-329-8136
  อีเมล chaiwat.nu@kmitl.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. ปานวิทย์ ธุวะนุติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน

  โทรศัพท์ 02-329-8136
  อีเมล panwit@it.kmitl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรสวรรณ โกยวานิช

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้

  โทรศัพท์ 02-329-8000
  อีเมล jarotwan.ko@kmitl.ac.th

นางจิรวดี ม่วงมีผล

ผู้อำนวยการ

  โทรศัพท์ 02-329-8136
  อีเมล ktjirawa.th@kmitl.ac.th

งานหลักสูตรและสภาวิชาการ

นางสาวมาลีรัตน์ ไม้จันทร์ (แหม่ม)

นักวิชาการศึกษา

  โทรศัพท์ 3251
  อีเมล kmmaleer@kmitl.ac.th

นางวิลาสินี คูหาสวรรค์ (เกต)

นักวิชาการศึกษา

  โทรศัพท์ 2241
  อีเมล wilasinee.kh@kmitl.ac.th

นางสาวจตุพร จันทร์ใหม่ (พร)

นักวิชาการศึกษา

  โทรศัพท์ 3759
  อีเมล jatuporn.ch@kmitl.ac.th

นางสาวสุมิตรา โคละทัต (มิ้น)

นักวิชาการศึกษา

  โทรศัพท์ 2243
  อีเมล Sumittar.ko@kmitl.ac.th

นางสาวนริศรา จีระวรวงศ์ (ข้าวปุ้น)

นักวิชาการศึกษา

  โทรศัพท์ 3134
  อีเมล narissara.je@kmitl.ac.th

นางสาวพิชญ์ธีรา พวงมณี (นิว)

นักวิชาการศึกษา

  โทรศัพท์ 3134
  อีเมล Pichteera.pu@kmitl.ac.th

นางสาวศิริรัตน์ ขบวนฉลาด (เม)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  โทรศัพท์ 2241
  อีเมล sirirat.kb@kmitl.ac.th

นางสาวธรรณชนก ฉัตรอุทัย (มุก)

นักวิชาการศึกษา

  โทรศัพท์ 3295
  อีเมล Thanchanok.ch@kmitl.ac.th

นายภูวดล การเกตุ (แบงค์)

นักศึกษาวิชาการ

  โทรศัพท์ 3295
  อีเมล Phuwadon.ka@kmitl.ac.th

งานประกันและคุณภาพการศึกษา

นางสุมาลี เพ็ชรกูล (หมี)

นักศึกษาวิชาการ

  โทรศัพท์ 3298
  อีเมล sumalee.pe@kmitl.ac.th

นางสาวกนกลักษณ์ เพ็ชรรัก (หนก)

นักศึกษาวิชาการ

  โทรศัพท์ 3297
  อีเมล kanoklak.ph@kmitl.ac.th

นางเพ็ญศรี ผลพินิจ (เปรี้ยว)

นักศึกษาวิชาการ

  โทรศัพท์ 3296
  อีเมล phensri.ph@kmitl.ac.th

นางสาวคมคาย ทองปลิว (กุ้ง)

นักศึกษาวิชาการ

  โทรศัพท์ 3297
  อีเมล khomkhai.th@kmtil.ac.th

นางสาวชณัฐตา พุกทอง (น้อง)

นักวิชาการศึกษา

  โทรศัพท์ 3296
  อีเมล chanatta.pu@kmitl.ac.th

นางสาวชุติมา อนุวงศ์นวรัตน์ (แอน)

นักวิชาการศึกษา

  โทรศัพท์ 3298
  อีเมล chutima.an@kmitl.ac.th

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาววิภาลักษณ์ บุณยะวันตัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทรศัพท์ 3294
  อีเมล wiphalak.bo@kmitl.ac.th

นางต้องใจ โสฬสพรหม

นักบริหารทรัพยากรบุคคล

  โทรศัพท์ 3294
  อีเมล tongjai.kl@kmitl.ac.th

งานสารบัญ

นางพรศรี นามธรรม (เปิ้ล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทรศัพท์ 3313
  อีเมล pornsri.na@kmitl.ac.th

นางสาวรัตนา คงบุญ (อ้อ)

นักบริหารทรัพยากรบุคคล

  โทรศัพท์ 3295
  อีเมล rattana.kk@kmitl.ac.th