เอกสารเผยแพร่

ฐานวารสาร 4 ฐานสำคัญสำหรับนักวิจัย/นักศึกษา ใช้สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

ฐานวารสาร/การประชุมวิชาการนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ

แนะนำแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลวารสาร และประชุมวิชาการอื่นๆ