วาระเวียนพิเศษ ประจำปี 2563

  วาระเวียนพิเศษ ครั้งที่ 1/2563

  วาระเวียนพิเศษ ครั้งที่ 2/2563

  วาระเวียนพิเศษ ครั้งที่ 3/2563

  วาระเวียนพิเศษ ครั้งที่ 4/2563

  วาระเวียนพิเศษ ครั้งที่ 5/2563

  วาระเวียนพิเศษ ครั้งที่ 6/2563

  เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฎิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะบริหารธุรกิจ  

  ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  

  เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

  เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิทยาศาสตร์  

  เรื่อง อัตราส่วนของอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษาของรายวิชาปฏิบัติแต่ละคาบ  

 วาระเวียนพิเศษ ประจำปี 2564

  เรื่อง ขอความเห็นชอบจัดตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่…) พ.ศ. …

  เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากสภาวิศกร

  เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดการด้านการเรียนการสอนและประเมินผล ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และภาคการศึกษาพิเศษ/๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรค COVID-19

  เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นกรณีพิเศษ

  เรื่อง ขอเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2536

มติสภาวิชาการ

ประจำปี 2562

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม 2562

ครั้งที่ 1

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ 2562

ครั้งที่ 2

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม 2562

ครั้งที่ 3

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน 2562

ครั้งที่ 4

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่  ๒๑ เดือน พฤษภาคม 2562

ครั้งที่ 5

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน 2562

ครั้งที่ 6

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่  ๒๓ เดือน กรกฎาคม 2562

ครั้งที่ 7

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม 2562

ครั้งที่ 8

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน 2562

ครั้งที่ 9

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม 2562

ครั้งที่ 10

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน 2562

ครั้งที่ 11

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 17 เดือน ธันวาคม 2562

ครั้งที่ 12

ประจำปี 2563

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 28 มกราคม 2563

ครั้งที่ 1

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ครั้งที่ 2

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 24 มีนาคม 2563

ครั้งที่ 3

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 28 เมษายน 2563

ครั้งที่ 4

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ครั้งที่ 5

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 23 มิถุนายน 2563

ครั้งที่ 6

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ครั้งที่ 7

1. เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล TCAS ประจำปีการศึกษา 2563

2. เรื่อง รายงานการส่งคะแนนและเกรด ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษที่ 2/2562

3. เรื่อง รายงานผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จก1๑ ปีการศึกษา 2563

4. เรื่อง เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

5. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาด้านภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

6. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 6/2563  วันที่  23 มิถุนายน 2563

7. เรื่อง ขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562

8. เรื่อง การให้ค่าระดับคะแนนรายวิชาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID – 19

9. เรื่อง ขออนุมัติการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ

10. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ฉบับที่..) พ.ศ. …

11. เรื่อง ขอเสนอรายชื่อผู้แทนส่วนงานวิชาการเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ

12. เรื่อง ขอความเห็นชอบการใช้ผลคะแนนสอบ KMITL -TEP สำหรับการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษ รายวิชาพื้นฐาน

13. เรื่อง ขออนุโลมการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการวาระพิเศษครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ เรื่อง ขอหารือการ ประเมินผลการเรียนการสอนของ ภาคการศึกษา ที่ ๒/๒๕๖๒

14. เรื่อง ขอขยายเวลาการส่งผลคะแนนแก้เกรด I ของรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 2/2563

15. เรื่อง ขอความเห็นชอบผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันฯ เป็นกรณีพิเศษ

16. เรื่อง ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ขอคงสถานะรายวิชา และขอยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการ  ศึกษาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษของนักศึกษาทุนCMKL ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์

18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะบริหารธุรกิจ

19. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

20. เรื่อง ขอเสนอโครงการเปิดหลักสูตรใหม่ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

21. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์

22. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์

26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

28. เรื่อง ขอความเห็นชอบการถอนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

29. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัยผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์

30. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ

31. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์

32. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์

33. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

34. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุมศักดิ์

35. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่  25 สิงหาคม 2563

ครั้งที่ 8

1. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

2. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

3. เรื่อง ขอความเห็นชอบผ่อนผันการปฎิบัติตามข้อบังขับสถาบันฯ ของนักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในปีการศึกษา 2561 เป็นกรณีพิเศษ

4. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่…) พ.ศ….

5. เรื่อง (ร่าง) กำหนดการคัดเลือกบุบคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TACS) ประจำปีการศึกษา 2563

6. เรื่อง ขอแก้ไขข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี-ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

7. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี

8. เรื่อง ขออนุมัติการแก้ไของค์ประกอบคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต

9. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

10. เรื่อง ขอความเห็นชอบขึ้นทะเบียนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ

11. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฎิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์

12. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฎิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฎิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะครุศษสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฎิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฎิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิทยาศาสตร์

16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฎิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 วิทยาลัยนวัตกรรมผลิตขั้นสูง

17. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดความรู้คุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์

18. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดความรู้คุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์

19. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ

20. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

21. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์

22. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์

23. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

24. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์

25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์

28. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์

29. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทนโนโลยีการเกษตร

29. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

30. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

31. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

32. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรรมและเทคโนโลยี

33. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ

34. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์

35. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

36. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

37. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

38. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์

39. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ

40. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

41. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

42. เรื่อง แนวปฎิบัติการยื่นผลงานวิชาการที่ใช้เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำในระดับปริญญาเอก

43. เรื่อง ขอหารือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแผนการรับนักศึกษา

44. เรื่อง ขออนุมัติให้คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นป็นผู้อนุมัติการสำเร็จการสึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 22  กันยายน 2563

ครั้งที่ 9

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 27  ตุลาคม 2563

ครั้งที่ 10

1. เรื่อง ขอแก้ไขมติสภาวิชาการครั้งที่ 7-2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50

2. เรื่อง รับรอบรายงานการประชุม

3. เรื่อง ขอความเห็นชอบมาตรการในการจัดสอบปลายภาคแบบออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจ

4. เรื่อง ขออนุมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ

5. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเรียนล่วงหน้า

7. เรื่อง ขอความเห็นชอบเกณฑ์เชิงคุณภาพสำหรับการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ภายในสถาบันเพื่อขอประเมินภาระงาน

8. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษาภายในสถาบัน

9. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต

10. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ  50 คณะอุตสาหกรรมอาหาร

11. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์

12. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะอุตสาหกรรมอาหาร

13. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแก้ไขรหัสรายวิชาหลักสูตรวิชาโท

15. เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา

16. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

17. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร

21. เรื่องขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

22. เรื่องขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะวิทยาศาสตร์

23.เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์

24. เรื่องขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

25 . เรื่อง ขอถอนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

26. เรื่องขอความเห็นชอบการปรับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2559)สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง)

27. เรื่องขอหารือคุณวุฒิอาจารย์บัณฑิตประจำของคณะบริหารธุรกิจ

28. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์

29. เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

30. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์

31. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

32. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ

33. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

34. เรื่อง ขอเสนอหลักเกณฑ์ภาระงานสอนของอาจารย์

35. เรื่อง กำหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการประจำปี พ.ศ.2564

36. เรื่อง ขอหารือการพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา

37. เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการจัดการสอนแบบActive Learning/Problem-Based Learning/Project-Based Learning เพื่อประเมินภาระงาน

38. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ ๒ ปริญญา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 24  พฤศจิกายน 2563

ครั้งที่ 11

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 15  ธันวาคม 2563

ครั้งที่ 12

ประจำปี 2564

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 26 มกราคม 2564

ครั้งที่ 1

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ครั้งที่ 2

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 23 มีนาคม 2564

ครั้งที่ 3

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 27 เมษายน 2564

ครั้งที่ 4

1.  เรื่องแนวทางการจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam)

2. เรื่อง อนุมัติการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 50 ให้แก่นักศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษ/2563

3.  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564

4. เรื่องอัตราส่วนของอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษาของรายวิชาปฏิบัติแต่ละคาบ

5. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

6. เรื่อง (ร่าง)ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบังระดับปริญญาตรี ประเภทนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2564

7. เรื่อง ขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563

8. เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการ และหน้าที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลระดับบัณฑิตศึกษา

9. เรื่อง ขออนุมัติเปิดรายวิชาและให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

10. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

11. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต

12. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรเพื่อรองรับโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา คณะวิทยาศาสตร์

13. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาคณะวิทยาศาสตร์

14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะวิศวกรรมศาสตร์

16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

19. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์

20. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

21. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์

22. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

23. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

24. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

25. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

26. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ครั้งที่ 5

1. เรื่อง  รายงานสรุปข้อมูลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam)

2. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564

3. เรื่อง อัตราส่วนของอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษาของรายวิชาปฏิบัติแต่ละคาบ

4. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจำนวนการรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อขอรับรองจากคุรุสภา

5. เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายเวลาการสำเร็จศึกษาให้นักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

6. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ/2563 เกินกว่า 9 หน่วยกิต

7. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

8. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะบริหารธุรกิจ

9. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

10. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์

11. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

12. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในเล่ม มคอ.2

13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะอุตสาหกรรมอาหาร

16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์

17. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

18. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

19. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

20. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการกำกับดูแลการเรียนการสอนแบบ Active Learning, Problem-Based Learning และ Project-based Learning

21. เรื่อง ให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานในภาคการศึกษาปกติ

22. เรื่อง ขออนุมัติเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษ/๒๕๖๓ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

23. เรื่อง ขออนุญาตให้นักศึกษาในโครงการหลักสูตรสองปริญญาลงทะเบียนล่าช้า และเพิ่มรายวิชาล่าช้า

23. เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์สู่ตลาดบริหารธุรกิจ

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ครั้งที่ 6