ข้อบังคับ

  ระดับปริญญาตรี

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2552  

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)  

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554  

  แก้ไขคำผิดข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554  

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553  

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้ากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2556  

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสะสมหน่วยกิต พ.ศ. 2561  

  ระดับบัณฑิตศึกษา

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)  

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)  

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)  

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)  

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)  

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)  

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสะสมหน่วยกิต พ.ศ. 2561  

 Covid-19

  ประกาศ/บันทึกข้อความ

  [24 มิ.ย. 2564] ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 26 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการของสถาบัน หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2564  

  [27 พ.ค. 2564] ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 25 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการของสถาบัน หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  

  [28 เม.ย. 2564] ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 24 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการของสถาบัน หลังวันที่ 30 เมษายน 2564  

  [18 เม.ย. 2564] แนวปฏิบัติการจัดการด้านการเรียนการสอนและการประเมินผลในภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาคการศึกษาพิเศษ/2563 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  

  [13 เม.ย. 2564] ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 23 เรื่องการปฏิบัติงานและการจัดการด้านการเรียนการสอนและการประเมินผลในภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาคการศึกษาพิเศษ/2563  

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

ประกาศ

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

ค่าธรรมเนียม

อื่นๆ