รายชื่ออาจารย์บัณฑิต

รายชื่อวารสารและการประชุมสภาวิชาการ

– รายชื่อวารสารและการประชุมสภาวิชาการที่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาการ (Excel)
– รายชื่อวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศสถาบัน (Excel)

รายชื่ออาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ

– อาจารย์บัณฑิตประจำ (Excel)
– อาจารย์บัณฑิตพิเศษ (Excel)

แบบฟอร์ม

– แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิต (Word) (PDF)